Την 18/11/2020 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «NOVECON WEALTH ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NOVECON WEALTH» με τα ακόλουθα στοιχεία:
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 157196803000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 157196803000

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «NOVECON WEALTH ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ξενόγλωσσα «NOVECON WEALTH PRIVATE COMPANY») και το διακριτικό τίτλο «NOVECON
WEALTH» (ξενόγλωσσα «NOVECON WEALTH») .
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 10.000,00 ευρώ και σχηματίζεται από 100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ έκαστο.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 100 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε 100 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 10.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 100 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και της ΑΓΑΘΗ,το γένος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, κάτοικος ΔΡΟΣΙΑ, επί της οδού ΡΟΔΩΝ , αρ. 7Β, ΤΚ 14572, κατέβαλε ποσό 10.000,00 X (3%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (3%) εταιρικά μερίδια.
2. Ο εταίρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,το γένος ΚΑΡΑΒΙΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ, αρ. 12, ΤΚ 10559, κατέβαλε ποσό 10.000,00 X (1%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (1%) εταιρικά μερίδια.
3. Ο εταίρος ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και της ΕΙΡΗΝΗ,το γένος ΦΩΤΙΟΥ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, αρ. 2, ΤΚ 10671,  κατέβαλε ποσό 10.000,00 X (29%) ευρώ
μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (29%) εταιρικά μερίδια.
4. Ο εταίρος KBS WEALTH FINANCIAL SERVICES ΙΚΕ με έδρα ΑΙΓΑΛΕΩ, επί της οδού ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, αρ. 47, ΤΚ 12243, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140518807000, Α.Φ.Μ. 800775030, ο οποίος εκπροσωπείται από τον/την ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΚΑΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και της ΓΕΩΡΓΙΑ,το γένος ΣΥΚΑΡΑ, κατέβαλε ποσό 10.000,00 X (1%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (1%) εταιρικά μερίδια.
5. Ο εταίρος ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι Κ Ε με έδρα ΠΑΤΡΑ, επί της οδού ΒΟΤΣΗ, αρ. 14, ΤΚ 26221, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 141093416000, Α.Φ.Μ. 800793163, ο οποίος εκπροσωπείται από τον/την ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ και της ΕΥΘΥΜΙΑ,το γένος ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΥ,  κατέβαλε ποσό 10.000,00 X (22%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (22%) εταιρικά μερίδια.
6. Ο εταίρος NOVECON CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με έδρα ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, αρ. 2, ΤΚ 10671, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131362803000, Α.Φ.Μ. 800596040, ο οποίος εκπροσωπείται από τον/την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και της ΕΙΡΗΝΗ,το γένος ΦΩΤΙΟΥ,  κατέβαλε ποσό 10.000,00 X (22%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (22%) εταιρικά μερίδια.
7. Ο εταίρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΜΑΡΙΑ,το γένος ΑΥΓΕΡΗ, κάτοικος ΠΑΤΡΑ, επί της οδού ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. 3, ΤΚ 26441, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ222609, Α.Φ.Μ. 053984213, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) lazaros.avgeris@novecon.estate, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, κατέβαλε ποσό 10.000,00 X (22%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 100 X (22%) εταιρικά μερίδια.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας,τη
διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται :

1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΜΑΡΙΑ,το γένος ΑΥΓΕΡΗ, κάτοικος ΠΑΤΡΑ, επί της
οδού ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. 3, Τ.Κ. 26441.